FORMUŁY EXCEL POLSKIE I ANGIELSKIE

Poniżej zestawienie formuł Excela w języku polskim i ich odpowiedników w języku angielskim.

FORMUŁA W JĘZYKU POLSKIMFORMUŁA W JĘZYKU ANGIELSKIM
ACOSACOS
ACOSHACOSH
ACOTACOT
ACOTHACOTH
ADR.POŚRINDIRECT
ADRESADDRESS
AGREGUJAGGREGATE
AMORT.LINAMORLINC
AMORT.NIELINAMORDEGRC
ARABSKIEARABIC
ARG.LICZBY.ZESPIMARGUMENT
ARKUSZSHEET
ARKUSZESHEETS
ASINASIN
ASINHASINH
ATANATAN
ATAN2ATAN2
ATANHATANH
BAT.TEKSTBAHTTEXT
BD.ILE.REKORDÓWDCOUNT
BD.ILE.REKORDÓW.ADCOUNTA
BD.ILOCZYNDPRODUCT
BD.MAXDMAX
BD.MINDMIN
BD.ODCH.STANDARDDSTDEV
BD.ODCH.STANDARD.POPULDSTDEVP
BD.POLEDGET
BD.SUMADSUM
BD.ŚREDNIADAVERAGE
BD.WARIANCJADVAR
BD.WARIANCJA.POPULDVARP
BESSEL.IBESSELI
BESSEL.JBESSELJ
BESSEL.KBESSELK
BESSEL.YBESSELY
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWOBITLSHIFT
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWOBITRSHIFT
BITANDBITAND
BITORBITOR
BITXORBITXOR
BRAKNA
CENAPRICE
CENA.BSTBILLPRICE
CENA.DYSKPRICEDISC
CENA.DZIESDOLLARDE
CENA.OST.OKRODDLPRICE
CENA.PIERW.OKRODDFPRICE
CENA.UŁAMDOLLARFR
CENA.WYKUPPRICEMAT
CHI.TESTCHISQ.TEST
COSCOS
COS.LICZBY.ZESPIMCOS
COSHCOSH
COSH.LICZBY.ZESPIMCOSH
COTCOT
COT.LICZBY.ZESPIMCOT
COTHCOTH
CSCCSC
CSC.LICZBY.ZESPIMCSC
CSCHCSCH
CSCH.LICZBY.ZESPIMCSCH
CZ.CAŁK.DZIELENIAQUOTIENT
CZ.RZECZ.LICZBY.ZESPIMREAL
CZ.UROJ.LICZBY.ZESPIMAGINARY
CZASTIME
CZAS.WARTOŚĆTIMEVALUE
CZĘSTOŚĆFREQUENCY
CZĘŚĆ.ROKUYEARFRAC
CZY.ADRISREF
CZY.BŁISERR
CZY.BŁĄDISERROR
CZY.BRAKISNA
CZY.FORMUŁAISFORMULA
CZY.LICZBAISNUMBER
CZY.LOGICZNAISLOGICAL
CZY.NIE.TEKSTISNONTEXT
CZY.NIEPARZYSTEISODD
CZY.PARZYSTEISEVEN
CZY.PUSTAISBLANK
CZY.RÓWNEDELTA
CZY.TEKSTISTEXT
DANE.CZASU.RZECZRTD
DATADATE
DATA.WARTOŚĆDATEVALUE
DBDB
DDBDDB
LEN
DNIDAYS
DNI.360DAYS360
DNI.ROBOCZENETWORKDAYS
DNI.ROBOCZE.NIESTANDNETWORKDAYS.INTL
DWÓJK.NA.DZIESBIN2DEC
DWÓJK.NA.ÓSMBIN2OCT
DWÓJK.NA.SZESNBIN2HEX
DZIEŃDAY
DZIEŃ.ROBOCZYWORKDAY
DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTANDWORKDAY.INTL
DZIEŃ.TYGWEEKDAY
DZIES.NA.DWÓJKDEC2BIN
DZIES.NA.ÓSMDEC2OCT
DZIES.NA.SZESNDEC2HEX
DZIESIĘTNADECIMAL
DZIŚTODAY
EFEKTYWNAEFFECT
ELEMENT.KPI.MODUŁUCUBEKPIMEMBER
ELEMENT.MODUŁUCUBEMEMBER
EXPEXP
EXP.LICZBY.ZESPIMEXP
F.TESTF.TEST
FORMUŁA.TEKSTFORMULATEXT
FRAGMENT.TEKSTUMID
FUNKCJA.BŁERF
FUNKCJA.BŁ.DOKŁERF.PRECISE
FVFV
GAMMAGAMMA
GAUSSGAUSS
GODZINAHOUR
HIPERŁĄCZEHYPERLINK
ILE.LICZBCOUNT
ILE.NIEPUSTYCHCOUNTA
ILE.WIERSZYROWS
ILOCZYNPRODUCT
ILOCZYN.LICZB.ZESPIMPRODUCT
ILORAZ.LICZB.ZESPIMDIV
INDEKSINDEX
INFOINFO
IPMTIPMT
IRRIRR
ISO.NUM.TYGISOWEEKNUM
ISPMTISPMT
JEŻELIIF
JEŻELI.BŁĄDIFERROR
JEŻELI.NDIFNA
KODCODE
KOMBINACJECOMBIN
KOMBINACJE.ACOMBINA
KOMÓRKACELL
KOMP.FUNKCJA.BŁERFC
KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁERFC.PRECISE
KONWERTUJCONVERT
KOWARIANCJACOVAR
KOWARIANCJA.POPULCOVARIANCE.P
KOWARIANCJA.PRÓBKICOVARIANCE.S
KURTOZAKURT
KWARTYLQUARTILE
KWARTYL.PRZEDZ.OTWQUARTILE.EXC
KWARTYL.PRZEDZ.ZAMKQUARTILE.INC
KWOTADOLLAR
KWOTA.WYKUPRECEIVED
LEWYLEFT
LICZ.JEŻELICOUNTIF
LICZ.PUSTECOUNTBLANK
LICZ.WARUNKICOUNTIFS
LICZBA.CAŁKTRUNC
LICZBA.KOLUMNCOLUMNS
LICZBA.ZESPCOMPLEX
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWUCUBESETCOUNT
LITERY.MAŁELOWER
LITERY.WIELKIEUPPER
LNLN
LN.LICZBY.ZESPIMLN
LOGLOG
LOG10LOG10
LOG10.LICZBY.ZESPIMLOG10
LOG2.LICZBY.ZESPIMLOG2
LOSRAND
LOS.ZAKRRANDBETWEEN
LUBOR
MACIERZ.ILOCZYNMMULT
MACIERZ.JEDNOSTKOWAMUNIT
MACIERZ.ODWMINVERSE
MAKS.WARUNKÓWMAXIFS
MAXMAX
MAX.AMAXA
MAX.KLARGE
MEDIANAMEDIAN
MIESIĄCMONTH
MINMIN
MIN.AMINA
MIN.KSMALL
MIN.WARUNKÓWMINIFS
MINUTAMINUTE
MIRRMIRR
MODMOD
MODUŁ.LICZBYABS
MODUŁ.LICZBY.ZESPIMABS
NN
NACHYLENIESLOPE
NAJMN.WSP.WIELLCM
NAJW.WSP.DZIELGCD
NAL.ODSACCRINT
NAL.ODS.WYKUPACCRINTM
NIENOT
NOMINALNANOMINAL
NORMALIZUJSTANDARDIZE
NPERNPER
NPVNPV
NR.BŁĘDUERROR.TYPE
NR.KOLUMNYCOLUMN
NR.SER.DATYEDATE
NR.SER.OST.DN.MIESEOMONTH
NUM.TYGWEEKNUM
O.CZAS.TRWANIAPDURATION
OBSZARYAREAS
OCZYŚĆCLEAN
ODCH.KWADRATOWEDEVSQ
ODCH.STAND.POPULSTDEV.P
ODCH.STANDARD.POPULSTDEVP
ODCH.STANDARD.POPUL.ASTDEVPA
ODCH.STANDARD.PRÓBKISTDEV.S
ODCH.STANDARDOWESTDEV
ODCH.STANDARDOWE.ASTDEVA
ODCH.ŚREDNIEAVEDEV
ODCIĘTAINTERCEPT
ORAZAND
ÓSM.NA.DWÓJKOCT2BIN
ÓSM.NA.DZIESOCT2DEC
ÓSM.NA.SZESNOCT2HEX
PEARSONPEARSON
PERCENTYLPERCENTILE
PERCENTYL.PRZEDZ.OTWPERCENTILE.EXC
PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMKPERCENTILE.INC
PERMUTACJEPERMUT
PERMUTACJE.APERMUTATIONA
PHIPHI
PIPI
PIERW.PISQRTPI
PIERWIASTEKSQRT
PIERWIASTEK.LICZBY.ZESPIMSQRT
PMTPMT
PODAJ.POZYCJĘMATCH
PODSTAWSUBSTITUTE
PODSTAWABASE
POŁĄCZ.TEKSTYTEXTJOIN
PORÓWNAJEXACT
POTĘGAPOWER
POTĘGA.LICZBY.ZESPIMPOWER
POWTREPT
POZYCJARANK
POZYCJA.NAJWRANK.EQ
POZYCJA.ŚRRANK.AVG
PPMTPPMT
PRAWDPDPROB
PRAWYRIGHT
PROC.POZ.PRZEDZ.OTWPERCENTRANK.EXC
PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMKPERCENTRANK.INC
PROCENT.POZYCJAPERCENTRANK
PRÓG.ROZKŁAD.DWUMCRITBINOM
PRZELICZANAVOLATILE
PRZESUNIĘCIEOFFSET
PVPV
R.KWADRATRSQ
RADIANYRADIANS
RATERATE
REGBŁSTDSTEYX
REGEXPPLOGEST
REGEXPWGROWTH
REGLINPLINEST
REGLINWTREND
REGLINXFORECAST
REGLINX.ETSFORECAST.ETS
REGLINX.ETS.CONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆFORECAST.ETS.SEASONALITY
REGLINX.ETS.STATYSTYKAFORECAST.ETS.STAT
REGLINX.LINIOWAFORECAST.LINEAR
RENT.BSTBILLYIELD
RENT.DYSKYIELDDISC
RENT.EKW.BSTBILLEQ
RENT.OST.OKRODDLYIELD
RENT.PIERW.OKRODDFYIELD
RENT.WYKUPYIELDMAT
RENTOWNOŚĆYIELD
ROCZ.PRZYCHDURATION
ROCZ.PRZYCH.MMDURATION
ROKYEAR
ROZKŁ.BETABETA.DIST
ROZKŁ.BETA.ODWRBETA.INV
ROZKŁ.CHICHISQ.DIST
ROZKŁ.CHI.ODWRCHISQ.INV
ROZKŁ.CHI.ODWR.PSCHISQ.INV.RT
ROZKŁ.CHI.PSCHISQ.DIST.RT
ROZKŁ.DWUMBINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ODWRBINOM.INV
ROZKŁ.DWUM.PRZECNEGBINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ZAKRESBINOM.DIST.RANGE
ROZKŁ.EXPEXPON.DIST
ROZKŁ.FF.DIST
ROZKŁ.F.ODWRF.INV
ROZKŁ.F.ODWR.PSF.INV.RT
ROZKŁ.F.PSF.DIST.RT
ROZKŁ.GAMMAGAMMA.DIST
ROZKŁ.GAMMA.ODWRGAMMA.INV
ROZKŁ.HIPERGEOMHYPGEOM.DIST
ROZKŁ.LOGLOGNORM.DIST
ROZKŁ.LOG.ODWRLOGNORM.INV
ROZKŁ.NORMALNYNORM.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.ODWRNORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY.SNORM.S.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWRNORM.S.INV
ROZKŁ.POISSONPOISSON.DIST
ROZKŁ.TT.DIST
ROZKŁ.T.DST.DIST.2T
ROZKŁ.T.ODWRT.INV
ROZKŁ.T.ODWR.DST.INV.2T
ROZKŁ.T.PST.DIST.RT
ROZKŁ.WEIBULLWEIBULL.DIST
ROZKŁAD.BETABETADIST
ROZKŁAD.BETA.ODWBETAINV
ROZKŁAD.CHICHIDIST
ROZKŁAD.CHI.ODWCHIINV
ROZKŁAD.DWUMBINOMDIST
ROZKŁAD.DWUM.PRZECNEGBINOMDIST
ROZKŁAD.EXPEXPONDIST
ROZKŁAD.FFDIST
ROZKŁAD.F.ODWFINV
ROZKŁAD.FISHERFISHER
ROZKŁAD.FISHER.ODWFISHERINV
ROZKŁAD.GAMMAGAMMADIST
ROZKŁAD.GAMMA.ODWGAMMAINV
ROZKŁAD.HIPERGEOMHYPGEOMDIST
ROZKŁAD.LIN.GAMMAGAMMALN
ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁGAMMALN.PRECISE
ROZKŁAD.LOGLOGNORMDIST
ROZKŁAD.LOG.ODWLOGINV
ROZKŁAD.NORMALNYNORMDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.ODWNORMINV
ROZKŁAD.NORMALNY.SNORMSDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODWNORMSINV
ROZKŁAD.POISSONPOISSON
ROZKŁAD.TTDIST
ROZKŁAD.T.ODWTINV
ROZKŁAD.WEIBULLWEIBULL
RÓWNOW.STOPA.PROCRRI
RÓŻN.LICZB.ZESPIMSUB
RZYMSKIEROMAN
SECSEC
SEC.LICZBY.ZESPIMSEC
SECHSECH
SECH.LICZBY.ZESPIMSECH
SEKUNDASECOND
SILNIAFACT
SILNIA.DWUKRFACTDOUBLE
SINSIN
SIN.LICZBY.ZESPIMSIN
SINHSINH
SINH.LICZBY.ZESPIMSINH
SKOŚNOŚĆSKEW
SKOŚNOŚĆ.PSKEW.P
SLNSLN
SPŁAC.KAPITCUMPRINC
SPŁAC.ODSCUMIPMT
SPRAWDŹ.PRÓGGESTEP
SPRZĘŻ.LICZBY.ZESPIMCONJUGATE
STOPA.DYSKDISC
STOPA.PROCINTRATE
STOPNIEDEGREES
SUMASUM
SUMA.ILOCZYNÓWSUMPRODUCT
SUMA.JEŻELISUMIF
SUMA.KWADRATÓWSUMSQ
SUMA.LICZB.ZESPIMSUM
SUMA.SZER.POTSERIESSUM
SUMA.WARUNKÓWSUMIFS
SUMA.X2.M.Y2SUMX2MY2
SUMA.X2.P.Y2SUMX2PY2
SUMA.XMY.2SUMXMY2
SUMY.CZĘŚCIOWESUBTOTAL
SYDSYD
SZESN.NA.DWÓJKHEX2BIN
SZESN.NA.DZIESHEX2DEC
SZESN.NA.ÓSMHEX2OCT
SZUKAJ.TEKSTSEARCH
ŚREDNIAAVERAGE
ŚREDNIA.AAVERAGEA
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNAGEOMEAN
ŚREDNIA.HARMONICZNAHARMEAN
ŚREDNIA.JEŻELIAVERAGEIF
ŚREDNIA.WARUNKÓWAVERAGEIFS
ŚREDNIA.WEWNTRIMMEAN
TT
T.TESTT.TEST
TANTAN
TAN.LICZBY.ZESPIMTAN
TANHTANH
TEKSTTEXT
TERAZNOW
TEST.CHICHITEST
TEST.FFTEST
TEST.TTTEST
TEST.ZZTEST
TRANSPONUJTRANSPOSE
TYPTYPE
UFNOŚĆCONFIDENCE
UFNOŚĆ.NORMCONFIDENCE.NORM
UFNOŚĆ.TCONFIDENCE.T
UNICODEUNICODE
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPYTRIM
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁUCUBERANKEDMEMBER
VDBVDB
WARIANCJAVAR
WARIANCJA.AVARA
WARIANCJA.POPVAR.P
WARIANCJA.POPULVARP
WARIANCJA.POPUL.AVARPA
WARIANCJA.PRÓBKIVAR.S
WART.PRZYSZŁ.KAPFVSCHEDULE
WARTOŚĆVALUE
WARTOŚĆ.LICZBOWANUMBERVALUE
WARTOŚĆ.MODUŁUCUBEVALUE
WEŹDANETABELIGETPIVOTDATA
WIELOMIANMULTINOMIAL
WIERSZROW
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁUCUBEMEMBERPROPERTY
WSP.KORELACJICORREL
WYBIERZCHOOSE
WYPŁ.DATA.NASTCOUPNCD
WYPŁ.DATA.POPRZCOUPPCD
WYPŁ.DNICOUPDAYS
WYPŁ.DNI.NASTCOUPDAYSNC
WYPŁ.DNI.OD.POCZCOUPDAYBS
WYPŁ.LICZBACOUPNUM
WYST.NAJCZĘŚCIEJMODE
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABLMODE.MULT
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WARTMODE.SNGL
WYSZUKAJLOOKUP
WYSZUKAJ.PIONOWOVLOOKUP
WYSZUKAJ.POZIOMOHLOOKUP
WYZNACZNIK.MACIERZYMDETERM
XIRRXIRR
XNPVXNPV
XORXOR
Z.TESTZ.TEST
Z.WIELKIEJ.LITERYPROPER
ZAOKRROUND
ZAOKR.DO.CAŁKINT
ZAOKR.DO.NPARZODD
ZAOKR.DO.PARZEVEN
ZAOKR.DO.TEKSTFIXED
ZAOKR.DO.WIELOKRMROUND
ZAOKR.DÓŁROUNDDOWN
ZAOKR.GÓRAROUNDUP
ZAOKR.W.DÓŁFLOOR
ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNEFLOOR.MATH
ZAOKR.W.GÓRĘCEILING
ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNECEILING.MATH
ZASTĄPREPLACE
ZESTAW.MODUŁÓWCUBESET
ZŁĄCZ.TEKSTCONCAT
ZŁĄCZ.TEKSTYCONCATENATE
ZNAJDŹFIND
ZNAKCHAR
ZNAK.LICZBYSIGN
ZNAK.UNICODEUNICHAR
FAŁSZFALSE
PRAWDATRUE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *